ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ข้อมูลเกี่ยวกับสอบเข้าสาธิต
สาธิตเกษตร
อายุ มีอายุระหว่าง 5 ปี 6 เดิอน ถึง 6 ปี 6 เดือน โดยนับอายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ในแต่ละปีที่สอบ
จำนวนที่รับ 280 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม : บุคคลทั่วไป 130 คน และบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุตรผู้ทำคุณประโยชน์ 150 คน
เกณฑ์การคัดเลือก กลุ่มบุคคลทั่วไป 130 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามช่วงอายุ คือกลุ่มเด็กเล็กอายุ 5 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี 11 เดือน และกลุ่มเด็กโตอายุตั้งแต่ 6 ปี ถึง 6 ปี 6 เดือน โดยคำนวณจากอัตราส่วนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอายุ และเรียงลำดับคะแนนสูงสุดลงมาจนถึงจำนวนที่ต้องการรับในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการพิจารณาให้มีสัดส่วนของเด็กชายและเด็กหญิงที่ใกล้เคียงกัน
แนวข้อสอบเข้า เชาว์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ความรู้ทั่วไป
จำนวนข้อ (โดยประมาณ) 60 ข้อ โดยตอบในกระดาษคำตอบซึ่งมีหลายชุดหลายสี โดยนักเรียนต้องตั้งใจฟังคำสั่งว่า ต้องนำชุดใดมาทำก่อนหลัง มีกระดาษทดให้คิดเลข
เวลาที่ใช้การสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง (เวลาในการสอบประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง มีพัก นักเรียนตั้งแถวขึ้นลงอีก 1 ชั่วโมง รวมเป็น 2 ชั่วโมงครึ่ง)
เว็บไซต์โรงเรียน http://www.kus.ku.ac.th/

สาธิตจุฬา
อายุ มีอายุระหว่าง 5 ปี 6 เดิอน ถึง 6 ปี 6 เดือนโดยนับอายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ในแต่ละปีที่สอบ
จำนวนที่รับ 250 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม : บุคคลทั่วไป 100 คน ในกรณีสละสิทธิ์จะไม่การเรียกตัวสำรอง และบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุตรผู้มีอุปการะคุณ 150 คน
เกณฑ์การคัดเลือก บุคคลทั่วไป 100 คนแรก ที่ทำคะแนนสูงสุด (ในกรณีคะแนนเท่ากัน จะมีการจับฉลากโดยคณะกรรมการภายใน และสามารถขอดูคะแนนสอบได้เป็นรายบุคคล)
แนวข้อสอบเข้า เชาว์ คณิตศาสตร์ การฟังโจทย์จากครู ดังนั้นเด็กนักเรียนที่เข้าสอบต้องมีทักษะการฟังภาษาไทย และมีสมาธิการตัดสินใจที่ดีในการทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบ โดยไม่ต้องอ่านโจทย์เอง
จำนวนข้อ (โดยประมาณ) 40 ข้อ
เวลาที่ใช้การสอบ 2 ชั่วโมง (เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมงนักเรียนตั้งแถวขึ้นลงอีก 1 ชั่วโมง รวมเป็น 2 ชั่วโมง)
เว็บไซต์โรงเรียน http://www.satitchula.org/, Facebook : http://goo.gl/F5yUlI

สาธิตประสานมิตร
อายุ มีอายุระหว่าง 4 ปี ถึง 5 ปี 6 เดือน โดยนับอายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ในแต่ละปีที่สอบ
จำนวนที่รับ 210 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม : บุคคลทั่วไป 100 คน ในกรณีสละสิทธิ์จะมีการเรียกตัวสำรอง และ บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย บุตรอุปการะคุณสงเคราะห์ จำนวน 110 คน
เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากกลุ่มบุคคลทั่วไป 100 คนแรกที่ทำคะแนนสูงสุด
แนวข้อสอบเข้า เชาว์ คณิตศาสตร์ การฟังโจทย์จากครู ดังนั้นเด็กนักเรียนที่เข้าสอบต้องมีทักษะการฟังภาษาไทย และมีสมาธิการตัดสินใจที่ดีในการทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบ โดยไม่ต้องอ่านโจทย์เอง
จำนวนข้อ (โดยประมาณ) 40 ข้อ
เวลาที่ใช้การสอบ 2 ชั่วโมง (เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมงนักเรียนตั้งแถวขึ้นลงอีก 1 ชั่วโมง รวมเป็น 2 ชั่วโมง)
เว็บไซต์โรงเรียน http://prathom.swu.ac.th/

ค้นหา ติวเตอร์ ติวเข้าสาธิต เครือคาทอลิก และสอนเสริมอื่น ๆ คลิกที่นี่

เพจติวเข้าสาธิต คาทอลิค และสอนเสริมอื่น ๆ คลิกที่นี่

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา