ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ทาทาญ่า (เป็นข้อมูลสมมุติเท่านั้น)   

ลักษณะ
  รัฐบาล
ประเภท
  เนอสเซอรี่,อนุบาล
ที่ตั้งโรงเรียน
  362 ซอยสาทร 11 แยก 14 ถนนสาทร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
  02-211-9750
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  081-430-1170
FAX
 
e-mail
  tataya4you@hotmail.com
website
  http://www.tataya.com
คำขวัญ
  เล่นดี มีวินัย ใฝ่เรียน สู่คุณธรรม
ประวัติความเป็นมา
  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2525 บนเนื้อที่ 1 ไร่ 98 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 ชั้น เริ่มต้นจากการรับเด็กชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2527 เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียนได้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กอายุ 1ปี6เดือน-3ปี เป็นอาคารที่อยู่ติดกับชั้นเรียนอนุบาล จากนั้นโรงเรียนได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ จนเป็นที่ยอมรับของทุกๆฝ่าย

ปัจจุบันโรงเรียนมี มีครูผู้ดูแล 8 คน ครูพี่เลี้ยง 7 คน ทำหน้าที่ดูแลทั้งชั้นเด็กอนุบาลและเด็กเล็ก โดยภายใต้คติพจน์ของโรงเรียนคือ คิดดี พูดดี ทำดี มีสุข และมีปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่ให้ไว้ว่า เราจะทำด้วยใจรักและจะทำเพื่อแผ่นดิน
หลักสูตรและแนวการสอน
  โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กเรา มีปณิธานที่จะพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมุ่งหวังที่จะให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีพัฒนาการในด้านต่างๆดังนี้

> ด้านร่างกาย มีการเจริญเติบโต ฝึกกล้ามเนื้อน้อยใหญ่ ฝึกประสาทสัมพันธ์ สุขนิสัย และกิจนิสัยที่ดีงาม
> ด้านสติปัญญา รู้จักสังเกต มีเหตุผล กล้าตัดสินใจ สนใจสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่ม มีประสบการณ์พร้อมที่จะเรียน
> ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ควบคุมอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีใจเมตตา เอื้อเฟื้อ กตัญญู เกรงใจ เชื่อฟัง ขยัน
> ด้านภาษา พูดจาชัดเจน ถูกหลักภาษา เข้าใจภาษา

เมื่อจบหลักสูตร เด็กจะได้รับการเตรียมให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนในชั้นประถมปีที่ 1 โดย

1. มีร่างกายสมบูรณ์และจิตใจร่าเริง รับประทานอาหารได้ดี เล่นได้ดี นอนได้ดี ( ประเมินผลได้จากการสังเกต )
2. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ ( ประเมินผลได้จากการสังเกต )
3. เกิดทักษะในการใช้มือและตาได้เหมาะสมตามอายุ ( ประเมินได้จากการทำแบบทดสอบ )
4. มีความรู้ในด้านสังคม พลานามัย ขับร้องดนตรี ภาษาไทย ธรรมชาติศึกษา คณิตศาสตร์ ศิลปศึกษา ตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ( ประเมินผลได้จากแบบทดสอบ การสังเกต และการเก็บรวบรวมพฤติกรรมที่ผ่านมา )
5. บังเกิดความรักเรียน รักโรงเรียน พร้อมที่จะไปศึกษาเล่าเรียนต่อ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีความเมตตา (รักผู้อื่น รักสัตว์ รักธรรมชาติ เป็นต้น) มีวินัย อดทน สามารถรอคอย ยอมรับผู้อื่น ปฏิบัติตามเวลาและกฎของโรงเรียนและสังคม มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมเป็นกลุ่ม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถที่จะกล้าแสดงออกได้

การแบ่งภาคเรียน

> ภาคต้น : พฤษภาคม – ตุลาคม
> ภาคปลาย : พฤศจิกายน – มีนาคม
> เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.45 – 14.30
> วันหยุด : วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดประจำภาค

การรับส่งเด็กนักเรียน

> ผู้ปกครองจะมาส่งเด็กที่โรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. และรับเด็กกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.00 น. หากเกินเวลาดังกล่าว ผู้ปกครองควรจะแจ้งล่วงหน้าและให้ค่าล่วงเวลาแก่พี่เลี้ยงเด็กในวันนั้นด้วย
> โรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ปกครอง โดยให้นำรูปผู้ที่จะมารับขนาด 1 นิ้ว จำนวนท่านละ 1 รูป ( ไม่เกิน 3 ท่าน ) ให้ไว้กับโรงเรียน ในกรณีที่เปลี่ยนผู้มารับเด็ก ขอให้ผู้ปกครองแจ้งโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งนำรูป ( หน้าตรง ) ของผู้มารับใหม่มาเปลี่ยนด้วย
> ผู้มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรต่อครูเวรทุกครั้ง ทางโรงเรียนจะไม่ให้นักเรียนกลับกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดง
> กรณีที่บัตรหายหรือฉีกขาด ทางโรงเรียนจะออกบัตรใหม่ให้โดยแจ้งที่คุณครูใหญ่
> กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะรับเด็กกลับก่อนเวลา ขอให้แจ้งให้คุณครูทราบก่อนรับเด็ก

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  โรงเรียนสร้างขึ้นสำหรับเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยตรง มีห้องเรียนแยกห้องต่างๆเป็นสัดส่วน เช่น ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องนอน

มีสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก เน้นบรรยากาศที่โล่งโปร่งสบาย และได้รับแสงแดด เพื่อไม่ให้เด็กรับเชื้อโรคจากการอยู่ร่วมกัน

โรงเรียนร่มรื่นด้วยกิ่งเงาของร่มไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล ให้เด็กเติบโตในธรรมชาติที่สะอาด สงบ พร้อมความดูแลของคุณครู และพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่เป็นอย่างดี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  งานไม้ ดนตรี กิจกรรมทำอาหาร การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โยคะ ภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องศิลปะ,เครื่องเล่นสนาม
ผู้รับใบอนุญาต
  นิพนธ์ เพิ่มพูลบุญ (เป็นข้อมูลสมมุติเท่านั้น)
ผู้อำนวยการ
  นิพนธ์ เพิ่มพูลบุญ (เป็นข้อมูลสมมุติเท่านั้น)
ปีที่เปิดสอน
  2525
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่
เด็กพิเศษเรียนรวม
 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  หนึ่งภาษา
จำนวนครูทั้งหมด
  8 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  81 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  0 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  0 คน
รับตั้งแต่อายุ
  2.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  ตลอดปี
เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารต่อไปนี้
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
2. สูติบัตรฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
4. รูปผู้ปกครองหรือผู้แทนที่จะมารับเด็ก ท่านละ 1 รูป เพื่อทำบัตรรับนักเรียน
5. ประวัติการฉีดยาวัคซีนของเด็กหรือสมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก

การแบ่งกลุ่มเด็ก
> อายุ 2-3 ปี - สถานรับเลี้ยงเด็ก
> อายุ 3-4 ปี - อนุบาล 1
> อายุ 4-5 ปี - อนุบาล 2
> อายุ 5-6 ปี - อนุบาล 3
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: 5,000-10,000 บาท
อนุบาล: 5,000-10,000 บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  หนังสือเรียน อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน ตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจฟัน งานไม้ ดนตรี โยคะสำหรับเด็ก ทำอาหาร
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ค่าเครื่องใช้แรกเข้า ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าลงทะเบียนอนุบาล ค่าเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
บริการรถรับส่ง
  มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  (เป็นข้อมูลสมมุติ เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น)

ระดับอนุบาล
โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ปีพ.ศ.2551

เด็กเล็ก
สถานรับเลี้ยงเด็ก ได้รับประกาศเกียรติคุณ รับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก ในปีพ.ศ.2548 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และ ได้รับการยกย่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ในปีพ.ศ.2551
 
ทาทาญ่า (เป็นข้อมูลสมมุติเท่านั้น)
362 ซอยสาทร 11 แยก 14 ถนนสาทร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-211-9750,081-430-11700

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา